با داشتن یک شبکه مردمی می.توان تاثیر گذار بود

با داشتن یک شبکه مردمی می.توان تاثیر گذار بود

کلیپ

دانلود قسمت های سرزمین ستاره‌ها (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 10)
شنبه 25 فروردین 1403 - 15:0:51
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 10)
شنبه 25 فروردین 1403 - 9:30:13
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 10)
شنبه 25 فروردین 1403 - 4:31:0
مستند سرزمین ستاره‌ها - فصل دوم (قسمت 5)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 14:59:20
مستند سرزمین ستاره‌ها - فصل دوم (قسمت 5)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 4:35:45
مستند سرزمین ستاره‌ها - فصل دوم (قسمت 7)
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 15:0:55
مستند سرزمین ستاره‌ها - فصل دوم (قسمت 7)
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 5:2:5
مستند سرزمین ستاره‌ها - فصل دوم (قسمت 7)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 21:30:36
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 14:59:40
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 5:0:10
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 21:29:45
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 14:59:45
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 4:59:25
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
شنبه 18 فروردین 1403 - 21:31:2
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 17)
شنبه 18 فروردین 1403 - 15:0:35
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 17)
شنبه 18 فروردین 1403 - 5:1:25
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 17)
جمعه 17 فروردین 1403 - 21:29:45
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
جمعه 17 فروردین 1403 - 5:3:20
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 4)
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 5:2:20
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 16)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 15:2:0
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 16)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 4:56:10
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 16)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 21:24:15
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 12)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 14:6:21
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 12)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 4:58:40
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 12)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 21:28:26
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 15)
شنبه 11 فروردین 1403 - 14:58:28
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 15)
شنبه 11 فروردین 1403 - 5:7:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 15)
جمعه 10 فروردین 1403 - 21:31:2
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 14)
جمعه 10 فروردین 1403 - 14:59:56
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 14)
جمعه 10 فروردین 1403 - 5:1:59
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 14)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 21:31:0
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 13)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 14:29:56
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 13)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 5:2:20
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 13)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 21:31:0
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 12)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 14:59:56
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 12)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 5:4:50
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 12)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 21:30:19
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 11)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 14:58:5
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 11)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 5:3:45
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 11)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 21:30:40
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 10)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 15:0:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 10)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 5:5:50
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 10)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 21:30:55
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 9)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 15:0:0
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 9)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 5:8:10
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 9)
شنبه 4 فروردین 1403 - 21:31:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 8)
شنبه 4 فروردین 1403 - 15:0:15
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 8)
شنبه 4 فروردین 1403 - 5:10:55
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 8)
جمعه 3 فروردین 1403 - 21:29:35
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 7)
جمعه 3 فروردین 1403 - 15:0:0
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 7)
جمعه 3 فروردین 1403 - 5:11:40
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 14:50:0
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 5:9:25
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 21:29:40
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 4)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 14:59:50
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 2)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 5:4:45
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 13:0:45
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 5:8:20
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 21:23:50
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 4)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 13:2:10
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 4)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 5:23:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
شنبه 26 اسفند 1402 - 5:31:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 3)
جمعه 25 اسفند 1402 - 13:0:20
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 3)
جمعه 25 اسفند 1402 - 5:33:10
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 3)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 21:29:5
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 2)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 12:58:15
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 2)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 5:30:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 2)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 21:28:15
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 12:59:55
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 21:29:55
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 7)
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 15:24:26
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 7)
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 19:5:21
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
شنبه 26 فروردین 1402 - 15:31:30
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
شنبه 26 فروردین 1402 - 10:30:14
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 6)
جمعه 25 فروردین 1402 - 19:0:46
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
جمعه 25 فروردین 1402 - 15:24:5
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
جمعه 25 فروردین 1402 - 6:30:51
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 5)
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 19:0:33
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 4)
شنبه 19 فروردین 1402 - 15:29:59
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 4)
جمعه 18 فروردین 1402 - 19:0:39
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 3)
جمعه 18 فروردین 1402 - 15:29:18
مستند سرزمین ستاره‌ها (قسمت 3)
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 19:0:4
سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 13:29:57
سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
شنبه 12 فروردین 1402 - 4:3:14
سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
جمعه 11 فروردین 1402 - 17:59:30
سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
شنبه 5 فروردین 1402 - 4:8:17
سرزمین ستاره‌ها (قسمت 1)
جمعه 4 فروردین 1402 - 18:0:0

اخبار

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها