تخلف حداکثری از اجرای قانون و سکوت قوه قضائیه!

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: علیرغم اینکه در این قانون قوه قضائیه شعبات بسیار زیادی را برای شناسایی جرم مجرمین ترک فعل و متخلفین قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشخص کرده ثری از قوه قهریه در اینکار نمی‌بینیم.
دو شنبه 13 آذر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>