خرید هواپیماهای برجامی هوشمندانه نبود

رئیس سازمان هوایی کشور گفت: خرید هواپیماهای برجامی خرید هوشمندانه ایی نبود ، نه با اقلیم و شرایط ما سازگار بود و نه حتی قیمتی که برای آن پرداخت کردیم، ارزش واقعی آن ها بود. و متاسفانه شاهد بدعهدی طرف غربی هستیم. از 13 فروند خریداری شده، امروز 10 فروند زمین گیر شده است.
چهار شنبه 8 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>