گزارش دوربین افق از دختران انقلاب در برگزاری جشن روز پدر

گزارش دوربین افق از دختران انقلاب در برگزاری جشن روز پدر

کلیپ

دانلود قسمت های دوربین افق (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
دوربین افق
چهار شنبه 3 مرداد 1403 - 23:50:3
دوربین افق
سه شنبه 2 مرداد 1403 - 10:56:44
دوربین افق
دو شنبه 1 مرداد 1403 - 18:54:57
دوربین افق
یک شنبه 31 تیر 1403 - 8:54:44
دوربین افق
شنبه 30 تیر 1403 - 18:50:16
دوربین افق
جمعه 29 تیر 1403 - 16:56:21
دوربین افق
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 16:41:28
دوربین افق
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 15:12:28
دوربین افق
سه شنبه 19 تیر 1403 - 22:54:23
دوربین افق
شنبه 16 تیر 1403 - 7:44:43
دوربین افق
جمعه 15 تیر 1403 - 17:1:55
دوربین افق
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 8:53:39
دوربین افق
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 23:46:47
دوربین افق
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 9:53:48
دوربین افق
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 0:54:31
دوربین افق
سه شنبه 12 تیر 1403 - 15:16:51
دوربین افق
سه شنبه 12 تیر 1403 - 8:47:55
دوربین افق
دو شنبه 11 تیر 1403 - 22:46:22
دوربین افق
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 17:56:0
دوربین افق
دو شنبه 4 تیر 1403 - 8:44:48
دوربین افق
یک شنبه 3 تیر 1403 - 22:51:1
دوربین افق
یک شنبه 3 تیر 1403 - 6:0:15
دوربین افق
جمعه 1 تیر 1403 - 22:30:0
دوربین افق
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 11:55:11
دوربین افق
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:23:41
دوربین افق
شنبه 26 خرداد 1403 - 22:51:24
دوربین افق
شنبه 26 خرداد 1403 - 15:44:54
دوربین افق
جمعه 25 خرداد 1403 - 22:42:15
دوربین افق
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 11:55:53
دوربین افق
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 18:53:47
دوربین افق
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 11:50:53
دوربین افق
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 21:24:6
دوربین افق
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 18:22:36
دوربین افق
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 10:42:18
دوربین افق
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 4:55:10
دوربین افق
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 17:54:43
دوربین افق
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:55:17
دوربین افق
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 15:55:4
دوربین افق
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 10:55:6
دوربین افق
شنبه 12 خرداد 1403 - 16:54:38
دوربین افق
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 19:54:50
دوربین افق
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 2:57:8
دوربین افق
شنبه 5 خرداد 1403 - 11:49:19
دوربین افق
جمعه 4 خرداد 1403 - 20:54:50
دوربین افق
جمعه 4 خرداد 1403 - 10:28:37
دوربین افق
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 5:17:16
دوربین افق
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 16:22:30
دوربین افق
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:55:40
دوربین افق
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 9:55:58
دوربین افق
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 21:22:28
دوربین افق
جمعه 31 فروردین 1403 - 22:55:24
دوربین افق
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 4:54:57
دوربین افق
شنبه 18 فروردین 1403 - 21:15:30
دوربین افق
جمعه 17 فروردین 1403 - 21:56:3
دوربین افق
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 21:14:0
دوربین افق
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 19:55:45
دوربین افق
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 14:22:33
دوربین افق
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 10:44:29
دوربین افق
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 22:44:20
دوربین افق
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 10:45:51
دوربین افق
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 17:56:55
دوربین افق
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 11:48:46
دوربین افق
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 6:52:54
دوربین افق
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 19:55:43
دوربین افق
جمعه 25 اسفند 1402 - 19:47:57
دوربین افق
جمعه 25 اسفند 1402 - 14:23:58
دوربین افق
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 19:57:7
دوربین افق
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 8:55:9
دوربین افق
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 22:57:26
دوربین افق
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 17:55:41
دوربین افق
جمعه 11 اسفند 1402 - 2:53:44
دوربین افق
جمعه 11 اسفند 1402 - 0:19:32
دوربین افق
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 8:55:40
دوربین افق
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 4:24:53
دوربین افق
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 0:18:28
دوربین افق
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 17:54:27
دوربین افق
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 10:53:41
دوربین افق
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 20:54:30
دوربین افق
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 17:54:49
دوربین افق
شنبه 5 اسفند 1402 - 6:43:48
دوربین افق
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 20:56:20
دوربین افق
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 19:25:55
دوربین افق
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 0:25:11
دوربین افق
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 10:54:47
دوربین افق
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 17:50:8
دوربین افق
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 16:51:49
دوربین افق
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 14:26:43
دوربین افق
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 6:57:2
دوربین افق
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:25:24
دوربین افق
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 20:55:29
دوربین افق
شنبه 14 بهمن 1402 - 16:51:0
دوربین افق
شنبه 14 بهمن 1402 - 9:56:15
دوربین افق
جمعه 13 بهمن 1402 - 16:55:21
دوربین افق
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 4:18:7
دوربین افق
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 10:53:56
دوربین افق
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 23:25:7
دوربین افق
جمعه 6 بهمن 1402 - 16:48:12
دوربین افق
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 12:56:45
دوربین افق
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 0:14:11
دوربین افق
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 16:50:13
دوربین افق
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 14:25:6
دوربین افق
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 8:39:6
دوربین افق
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 5:23:32
دوربین افق
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 0:19:15
دوربین افق
پنج شنبه 28 دی 1402 - 8:55:39
دوربین افق
پنج شنبه 28 دی 1402 - 3:26:57
دوربین افق
سه شنبه 26 دی 1402 - 16:55:31
دوربین افق
دو شنبه 25 دی 1402 - 15:2:35
دوربین افق
دو شنبه 25 دی 1402 - 3:25:30
دوربین افق
یک شنبه 24 دی 1402 - 14:23:14
دوربین افق
یک شنبه 24 دی 1402 - 5:31:3
دوربین افق
شنبه 23 دی 1402 - 18:55:1
دوربین افق
پنج شنبه 21 دی 1402 - 9:53:42
دوربین افق
پنج شنبه 21 دی 1402 - 3:23:57
دوربین افق
چهار شنبه 20 دی 1402 - 16:56:0
دوربین افق
چهار شنبه 20 دی 1402 - 9:55:20
دوربین افق
یک شنبه 17 دی 1402 - 14:6:23
دوربین افق
شنبه 16 دی 1402 - 15:42:34
دوربین افق
پنج شنبه 14 دی 1402 - 21:55:30
دوربین افق
پنج شنبه 7 دی 1402 - 21:55:30
دوربین افق
پنج شنبه 7 دی 1402 - 16:56:11
دوربین افق
چهار شنبه 6 دی 1402 - 15:24:4
دوربین افق
سه شنبه 5 دی 1402 - 23:24:49
دوربین افق
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 16:53:6
دوربین افق
یک شنبه 26 آذر 1402 - 23:24:22
دوربین افق
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 11:48:14
دوربین افق
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 21:55:49
دوربین افق
یک شنبه 19 آذر 1402 - 21:56:50
دوربین افق
یک شنبه 19 آذر 1402 - 17:0:24
دوربین افق
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 8:54:33
دوربین افق
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 0:20:20
دوربین افق
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 18:54:48
دوربین افق
سه شنبه 14 آذر 1402 - 22:56:20
دوربین افق
دو شنبه 13 آذر 1402 - 7:45:11
دوربین افق
یک شنبه 12 آذر 1402 - 22:55:49
دوربین افق
یک شنبه 12 آذر 1402 - 18:51:42
دوربین افق
یک شنبه 12 آذر 1402 - 15:47:0
دوربین افق
یک شنبه 12 آذر 1402 - 10:54:43
دوربین افق
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 13:52:39
گزارش دوربین افق
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 2:39:27
دوربین افق
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 10:54:28
دوربین افق
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:23:16
دوربین افق
سه شنبه 7 آذر 1402 - 18:8:51
گزارش دوربین افق
دو شنبه 6 آذر 1402 - 3:42:1
دوربین افق
یک شنبه 5 آذر 1402 - 10:48:15
دوربین افق
شنبه 4 آذر 1402 - 17:23:2
دوربین افق
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 15:53:33
دوربین افق
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 0:22:5
دوربین افق
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 13:26:0
دوربین افق
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 10:51:53
دوربین افق
سه شنبه 30 آبان 1402 - 22:55:40
دوربین افق
سه شنبه 30 آبان 1402 - 16:55:3
دوربین افق
دو شنبه 29 آبان 1402 - 8:55:20
دوربین افق
یک شنبه 28 آبان 1402 - 22:55:32
دوربین افق
سه شنبه 23 آبان 1402 - 15:48:56
دوربین افق
جمعه 19 آبان 1402 - 16:54:0
دوربین افق
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 19:50:6
دوربین افق
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 10:53:5
دوربین افق
یک شنبه 14 آبان 1402 - 14:51:33
دوربین افق
یک شنبه 14 آبان 1402 - 8:54:18
دوربین افق
یک شنبه 14 آبان 1402 - 0:25:28
دوربین افق
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 15:50:39
دوربین افق
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 10:54:50
دوربین افق
دو شنبه 8 آبان 1402 - 14:54:51
دوربین افق
یک شنبه 7 آبان 1402 - 18:53:51
دوربین افق
یک شنبه 7 آبان 1402 - 16:45:8
دوربین افق
یک شنبه 7 آبان 1402 - 14:52:25
دوربین افق
یک شنبه 7 آبان 1402 - 8:54:26
دوربین افق
یک شنبه 7 آبان 1402 - 0:24:8
دوربین افق
شنبه 6 آبان 1402 - 16:52:18
دوربین افق
جمعه 5 آبان 1402 - 23:25:14
دوربین افق
جمعه 5 آبان 1402 - 16:53:39
دوربین افق
جمعه 5 آبان 1402 - 12:55:58
دوربین افق
جمعه 5 آبان 1402 - 11:24:42
دوربین افق
جمعه 5 آبان 1402 - 4:37:33
دوربین افق
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 18:53:54
دوربین افق
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 4:28:28
دوربین افق
سه شنبه 2 آبان 1402 - 17:19:52
دوربین افق
سه شنبه 2 آبان 1402 - 1:50:9
دوربین افق
دو شنبه 1 آبان 1402 - 16:49:24
دوربین افق
دو شنبه 1 آبان 1402 - 13:49:32
دوربین افق
یک شنبه 30 مهر 1402 - 16:55:16
دوربین افق
یک شنبه 30 مهر 1402 - 2:55:27
دوربین افق
شنبه 29 مهر 1402 - 13:57:2
دوربین افق
جمعه 28 مهر 1402 - 16:42:39
دوربین افق
سه شنبه 25 مهر 1402 - 0:17:22
دوربین افق
دو شنبه 24 مهر 1402 - 9:53:51
دوربین افق
یک شنبه 23 مهر 1402 - 21:53:5
دوربین افق
سه شنبه 18 مهر 1402 - 12:22:1
دوربین افق
سه شنبه 18 مهر 1402 - 6:55:5
دوربین افق
دو شنبه 17 مهر 1402 - 21:54:15
دوربین افق
دو شنبه 17 مهر 1402 - 16:54:15
دوربین افق
سه شنبه 11 مهر 1402 - 10:55:46
دوربین افق
سه شنبه 11 مهر 1402 - 0:17:28
دوربین افق
دو شنبه 10 مهر 1402 - 15:50:1
دوربین افق
دو شنبه 10 مهر 1402 - 9:53:47
دوربین افق
یک شنبه 9 مهر 1402 - 21:55:17
دوربین افق
دو شنبه 3 مهر 1402 - 14:22:5
دوربین افق
دو شنبه 3 مهر 1402 - 1:52:26
دوربین افق
یک شنبه 2 مهر 1402 - 21:55:18
دوربین افق
جمعه 24 شهریور 1402 - 14:55:45
دوربین افق
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 14:55:54
دوربین افق
جمعه 13 مرداد 1402 - 9:42:8
دوربین افق
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 3:23:10
دوربین افق
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 22:54:59
دوربین افق
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 16:52:18
دوربین افق
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 15:55:7
دوربین افق
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 21:55:35
دوربین افق
شنبه 31 تیر 1402 - 16:50:57
دوربین افق
شنبه 31 تیر 1402 - 10:56:44
دوربین افق
سه شنبه 27 تیر 1402 - 16:54:6
دوربین افق
دو شنبه 26 تیر 1402 - 21:52:14
دوربین افق
دو شنبه 26 تیر 1402 - 15:54:18
دوربین افق
جمعه 16 تیر 1402 - 15:54:23
دوربین افق
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 23:18:9
دوربین افق
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 20:24:47
دوربین افق
سه شنبه 13 تیر 1402 - 14:20:57
دوربین افق
سه شنبه 13 تیر 1402 - 9:54:17
دوربین افق
سه شنبه 13 تیر 1402 - 8:55:4
دوربین افق
جمعه 12 خرداد 1402 - 19:51:44
دوربین افق
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 13:23:34
دوربین افق
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 18:46:21
دوربین افق
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 11:49:7
دوربین افق
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 21:47:21
دوربین افق
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 2:52:36
دوربین افق
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 13:50:42
دوربین افق
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 9:51:17
دوربین افق
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 2:21:55
دوربین افق
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 20:51:2
دوربین افق
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 12:24:32
دوربین افق
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 8:55:32
دوربین افق
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 21:37:49
دوربین افق
شنبه 26 فروردین 1402 - 12:23:43
دوربین افق
شنبه 26 فروردین 1402 - 6:50:27
دوربین افق
جمعه 25 فروردین 1402 - 20:46:19
دوربین افق
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 10:54:39
دوربین افق
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 1:57:15
دوربین افق
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 20:24:30
دوربین افق
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 15:26:5
دوربین افق
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 5:55:8
دوربین افق
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 20:54:31
دوربین افق
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 13:24:21
دوربین افق
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 16:24:34
دوربین افق
جمعه 18 فروردین 1402 - 9:25:32
دوربین افق
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 22:47:4
تیزر دوربین افق
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 8:54:43
تیزر دوربین افق
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 22:56:43
دوربین افق
جمعه 4 فروردین 1402 - 20:54:16
دوربین افق
جمعه 4 فروردین 1402 - 15:24:29
دوربین افق
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 15:48:34
دوربین افق
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 21:49:19
دوربین افق
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 3:46:26
دوربین افق
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:46:35
دوربین افق
جمعه 19 اسفند 1401 - 23:23:14
دوربین افق
جمعه 19 اسفند 1401 - 19:52:41

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها