رسانه بودن هر شخص با آزادی بیان کامل

تأثیر شبکه های اجتماعی بر وقایع سیاسی در قسمت سی و سوم برنامه در مورد قدرت انتقادی شبکه های اجتماعی بر وقایع سیاسی و جهت دادن به شورش های ایجاد شده در جهان صحبت می کنیم.
چهار شنبه 1 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>