جهان آرا ۸ اسفند ۱۴۰۱

تاملی در باب پرونده های حقوق بشر، جمشید شارمهد کیست و چرا اعدام خواهد شد | با حضور حسام الدین برومند، پژوهشگر حوزه حقوق بشر

حقوق بشر حسام الدین برومند جمشید شارمهد اعدام