1397/5/20
مزرعه نباشد، غذا و زندگی هم نیست
تصویر خبر
مستند «مزرعه نباشد، غذا و زندگی هم نیست» با موضوع از بین رفتن کشاورزی سنتی و تصاحب زمین های کوچک توسط سرمایه گذاران چند ملیتی، شنبه 20 مرداد از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، زمین و تامین نیازهای غذایی از یک سو و تنوع کشت و حفظ تعادل محصولات زراعی از سوی دیگر همواره جزو دغدغه های بشر برای تامین مواد غذایی بوده و هست.

در سیستم های سنتی و مرسوم، همواره این کشاورزان بودند که با توجه به قدرت زمین خود، آب و هوای منطقه، استعداد نیروها و توان مالی و فیزیکی، اقدام به کاشت محصولاتی می کردند که جزئی از چرخه غذایی به حساب می آمد.

در دنیای کنونی و با پیشرفت تکنولوژی و شیوه نوین کشاورزی، شرکت های چند ملیتی با در نظر گرفتن اهمیت غذا، اقدام به تجمیع زمین های کشاورزی و یکسان سازی آنها کردند که به بهانه شیوه های نوین کشاورزی و زیر کشت بردن حجم وسیعی از زمین برای یک محصول، باعث به وجود آمدن مشکلاتی همچون تک محصولی شدن و از بین رفتن توازن کشت محصولات متنوع شدند؛ از سوی دیگر این مسئله باعث بیکاری کشاورزانی شد که تا پیش از این بر روی زمین های خود کار می کردند و بخشی از مایحتاج خود را به دست می آوردند. کشاورزانی که عمده آنها مجبور به فروش زمین های خود شدند و پس از آن به عنوان کارگر روی همان زمین ها مشغول به کار شدند.

مستند «مزرعه نباشد، غذا و زندگی هم نیست» نگاهی دارد به چگونگی تصاحب زمین های کشاورزان از سوی سرمایه گذاران چند ملیتی و از بین رفتن بخشی اعظمی از محصولات غذایی.

امی میلر، نویسندگی و کارگردانی این مستند را بر عهده داشته که شنبه 20 مردادماه ساعت 21:30 از شبکه افق پخش می شود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
68 نظر در انتظار تاييد