یکی از میان جمع
سیدضیاء محسنی
سیدضیاء محسنی مسیری را برای رشد و تربیت نوجوانان انتخاب کرده که با دیگران متفاوت است. او با تشکیل گروه ‏سرود و تربیت نوجوان محل و شهر توانسته اثرگذار باشد.‏
آقای محسنی و گروه نسیم قدر اینروزها با خواندن سرودی درباره مدافعان حرم بسیار معروف شده اند.‏
ebmed-type
72.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد