کارآفرینان
محمدرضا احسانفر
این قسمت از مستند کارآفرینان با موضوع فعالیت های محمدرضا احسانفر، کارآفرین نمونه سیستانی فردی که برای تامین یک عدد نان مجبور به مسافرکشی شده بود، درباره مسیری که طی کرد تا به کارآفرینی موفق تبدیل شود.
ebmed-type
73.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد