کارآفرینان
حمیدرضا صمدی
این قسمت از مستند پازل با موضوع فعالیت های یک مارافرین نمونه
مدیریت و توسعه 14 شرکت و کارخانه با بیش از 3700 نیروی کاری، نتیجه تلاش و ثمره سال ها فعالیت خستگی ناپذیر دکتر حمیدرضا صمدی است.
ebmed-type
59.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد