با کریمان
عباس حابر انصاری
مجموعه مستند «با کریمان» در هر قسمت به فعالیت های نیک اندیشانه خیرینی می پردازد که با نیت های آسمانی در پی خدمت به همنوعان خود هستند، نیکوکارانی که زندگی را نه فقط برای خود، بلکه برای دیگر انسان ها نیز سالم و سرزنده می خواهند.

کارگردان : اصغر بختیاری
ebmed-type
69.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد