سرزمین نخبگان
داستان زندگی و فعالیت های دکتر محتاج الله، ایده پرداز و اجرا کننده نخستین گروه هتل های سنتی و زنجیره ای در یزد
ebmed-type
189.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد