سیزده پنجاه و نه
قسمت دوم
مستند "سیزده. پنجاه و نه" به بیان ناگفته‌های جنگ و خاطرات افرادی که در این سال‌ها به دلیل بی توجهی مسئولین در طاقچه خاطرات خاک خورده اند می‌پردازد.
ebmed-type
175.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد