دور و نزدیک
استفاده از محصولات گیاهی دستکاری شده به وسیله کارشناسان علم ژنتیک، یکی از دغدغه های دنیای امروز به شمار می رود چرا که هنوز اثرات این نوع مواد غذایی بر روی انسان به صورت کامل مشخص نشده است.
مستند «دور و نزدیک» به بررسی محصولات تراریخته و استفاده از آنها به صورت گسترده به عنوان مواد غذایی اصلی انسان ها می پردازد.
گفت وگو با کارشناسان علم ژنتیک و مردمی که از این محصولات استفاده می کنند، بخش های مختلف این مستند را تشکیل می دهد.
ebmed-type
30.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد