خرم شهر
قسمت هشتم
این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.
ebmed-type
87.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد