تمدار
این مستند به زندگی و تلاش یک دختر جوان در روستای جیدرزار پرداخته و از گبه بافی او برای امرار معاش و تحصیل می گوید.
ebmed-type
Text to Identify
متن امنيتي جديد