گام دوم
حجت الاسلام پژمانفر و دکتر مجید بذرافکن
حجت الاسلام پژمانفر و دکتر مجید بذرافکن

فرهنگ، مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی در بیانیه گام دوم
ebmed-type
387.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد