سربرز
روستای علی آباد از جمله روستاهای استان کردستان است؛ زندگی روستایی معمولا یادآور دوستی و صمیمیت است و علی آبادی ها نیز اینگونه هستند.

کسب و کار مردم این روستا، مانند دیگر روستاها کشاورزی و دامداری است و هر کس به کار خودش مشغول است اما همیشه چیزی هست که مردم درباره آن با هم صحبت کنند که یکی از آنها موضوع وقف حاج فرج است.

مردم علی آباد می گویند حاج فرج آدم خوی بود، سحرهای ماه رمضان در خانه ها را می زد و مردم را برای سحری خوردن بیدار می کرد، کارهای نیک او از جمله وقف هایش همیشه در یاد این مردمان باقی می ماند.

مستند «سربرز» درباره حاج فرج است و کارهای خوبی که انجام داده و اکنون نام نیکی از او به یادگار مانده است.

او مردی بود که همه اموال خود را برای خدا و در راه رسیدگی به امور محرومان وقف کرده است.

اهمیت کار حاج فرج در این است که احساس دوستی و اتحاد میان مردم حفظ شده و با وجود اختلافات، همدیگری را دوست داشته باشند.
ebmed-type
31.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
68 نظر در انتظار تاييد