کوی سنجق
مستند « کوی سنجق » به عملیات پاکسازی کردستان و بازگشت امنیت به این منطقه در اوایل دهه هفتاد و نقش شهید احمد کاظمی در این عملیات می پردازد.
ebmed-type
102.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
55 نظر در انتظار تاييد