جی ام او او ام جی
کمبود مواد غذایی و نیاز روزافزون به آن و تولید مواد غذایی با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان، همواره از دغدغه های عمومی جوامع بوده است.

یکی از راهکارهای موثر در رفع این معضل، استفاده از علم و فناوری های روز است، تولید بذرهای تغییر یافته ژنتیکی، اصلاح نژاد بذرها و استفاده از آنها برای تولید بیشتر مواد غذایی، هر چند مفید به نظر می رسد اما مضراتی هم دربر دارد که عدم توجه به آنها سبب به وجود آمدن اختلالاتی در تأمین مواد غذاغیی و بروز بیماری های جدید می شود.

با این حال کمپانی های بزرگ چند ملیتی غربی که کار آنها تولید بذرهای تغییر یافته ژنتیکی است، به خاطر سود سرشار و منافع مالی گسترده ای که از این صنعت به دست می آورند، همواره در پی یافتن راه های جدید برای تولید بیشتر و گسترش کمی محصولات خود هستند.

مستند «GMO OMG» نگاهی دارد به تولید و عرضه بذرهای تغییر یافته ژنتیکی و مضرات مصرف این محصولات.

در این فیلم با کشاورزان و کارشناسان مختلف کشاورزی و غذایی گفت وگو شده است.
ebmed-type
139.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
68 نظر در انتظار تاييد