در گذر از نقطه صفر
طاهر (1)
مستند "درگذر از نقطه صفر" روایتی است از سنتها و وابستگی های اقوام مرزنشین که از پتانسیل های نهفته در آن خودجوش بروز می کند.
ebmed-type
58.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد