در گذر از نقطه صفر
آق آش
مستند "درگذر از نقطه صفر" روایتی است از سنتها و وابستگی های اقوام مرزنشین که از پتانسیل های نهفته در آن خودجوش بروز می کند.
ebmed-type
103.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد