در گذر از نقطه صفر
رازجرگلان
مستند "درگذر از نقطه صفر" روایتی است از سنتها و وابستگی های اقوام مرزنشین که از پتانسیل های نهفته در آن خودجوش بروز می کند.
ebmed-type
87.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
44 نظر در انتظار تاييد