اصل 31
قسمت دوم
بررسی اصل سی و یکم قاون اساسی

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
ebmed-type
87.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد