هوای تازه (3)
راهکارهای تغییر کاربری مراتع
سری جدید برنامه تلویزیونی «هوای تازه» با موضوع مسائل زیست محیطی.
در سری دومی این برنامه هم مانند گذشته، موضوعات مربوط به محیط زیست و حفاظت از آن و نیز راهکارهای مردمی برای این منظور مورد توجه قرار گرفته اند.
ebmed-type
156.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
162 نظر در انتظار تاييد