هوای تازه (3)
گروه های مردمی فعال محبط زیست
سری جدید برنامه تلویزیونی «هوای تازه» با موضوع مسائل زیست محیطی.
در سری دومی این برنامه هم مانند گذشته، موضوعات مربوط به محیط زیست و حفاظت از آن و نیز راهکارهای مردمی برای این منظور مورد توجه قرار گرفته اند.
ebmed-type
150.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
85 نظر در انتظار تاييد