یوسف قم، عزیز تایلند
قسمت دوم
مستند یوسف قم، عزیز تایلند درباره شیخ احمد قمی، به‌نظر شیعیان تایلند، نخستین کسی است که مذهب تشیع را به تایلند آورده‌است.
ebmed-type
128.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد