پل معلق
قسمت اول
مستند «پل معلق» یک مجموعه 3 قسمتی با موضوع شهر استانبول و نقش فرهنگی آن در ترکیه است.
ebmed-type
146.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد