پازل
مرهم گاما
این قسمت از پازل که با عنوان «مرهم گاما» از شبکه افق به نمایش در می آید، به پزشکی هسته‌ای است و داروهای تولید شده به واسطه دستیابی به این دانش می پردازد.
امروزه فرآیند تهیه دارو‌هایی که بسیاری از آنها فقط از خارج وارد می شدند، به واسطه «پزشکی هسته‌ای» در داخل و با یک دهم قیمت گذشته انجام می‌شود.
ebmed-type
64.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
27 نظر در انتظار تاييد