ملازمان حرم
شهید عبدالصالح زارع
به گزارش روابط عمومی شبکه افق،مجموعه «ملازمان حرم» کاری از تلویزیون اینترنتی نصر، به گفت وگو با همسر شهیدای گرانقدر مدافع حرم اختصاص خواهد داشت.
ebmed-type
86.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد