کارتل
مستند کارتل با موضوع بررسی هجوم اقتصادی غرب و بویژه آمریکا به کشورهای آفریقایی می باشد.
ebmed-type
201.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
13 نظر در انتظار تاييد