قهرمانان
علیرضا شکوری - قهرمان تکواندو
هفتمین قسمت مستند «قهرمانان» معرفی و گفت وگو با علیرضا شکوری قهرمان تکواندوی کشورمان

ویژگی مشترک این ورزشکاران این است که بنا به دلایل و اعتقادات شخصی و ارادت های درونی و قلبی حاضر به مبارزه با نماینده رژیم غاصب صهیونیستی نشده اند. گرچه همگی آنها ورزشکاران عنوان داری بوده اند و اگر با ورزشکاران مقابلشان مسابقه می دادند می توانستند یک مدال به مجموعه مدالهایشان اضافه کنند.
«قهرمانان» با روایت زندگی قهرمانان سرافرازی که در میدان های ورزشی حاضر به مسابقه با نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی نشده اند
ebmed-type
40.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد