چهار سوارکار
قسمت سوم
قسمت سوم مجموعه مستند «چهار سوارکار» درباره روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری در آمریکا و گسترش فقر در این کشور
ebmed-type
63.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد