دنیا در جنگ
قسمت دهم
دهمین قسمت این مستند، به نبردهای دریایی جنگ جهانی دوم اختصاص دارد؛ آتلانتیک خط حیات بریتانیا در آن زمان محسوب می شد و خطرات زیادی هم در کمین کشتی ها بود؛ گله گرگ ها نامی بود که حمله کنندگان به کشتی های انگلیسی داشتند و رعب و وحشت را در آن سال ها ایجاد کرده بودند.
کشتی های بسیاری طی این سال ها غرق می شدند به طوری که اوایل سال 1943 امید متحدین برای پیروزی بر آلمان، در سایه ای از تردید قرار گرفت.
ebmed-type
239.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد