ساعت های بی عقربه
منصوره قدیری
«ساعت های بی عقربه» مجموعه مستندی درباره خانواده های آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و خاطرات آنها از سال های دوری از همسران شان است.
ebmed-type
87.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد