یه لقمه نون
مرحوم حسین افضل زاده
بیست و دومین قسمت این مجموعه درباره مرحوم حاج حسین افضل زاده نائینی از فرش فروش های مشهدی است؛ مردی که کسب و کار حلاش، زبان زد اهالی بازار مشهد است و بسیاری از او به نیکی یاد می کنند.
ebmed-type
122.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد