قیام لله
طلای سرخ
آقای کاظمی او به تولید لبنیات اشتغال دارد و البته گلخانه پرورش گل رز هم دایر کرده و به این ترتیب، برای چندین نفر هم اشتغال زایی شده است.
ebmed-type
60.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد