قیام لله
سنت پارچه بافی
قسمتی دیگر از مجموعه مستند «قیام لله» درباره تلاش بانوی بیرجندی برای حفظ سنت پارچه بافی سنتی
ebmed-type
83.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد