نوآوران
نوآوری های حوزه انرژی
بررسی نوآوری های حوزه انرژی (کاهش مصرف سوخت خودرو، تولید برق از زمین)؛ برنامه این قسمت نو آوران
ebmed-type
174.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد