نوآوران
قسمت بیست و دوم
این قسمت از برنامه نوآوران با موضوع نوآوری در حوزه محیط زیست و در مورد ساخت اسفالت از بازیافت پلاستیک و رسوب زذایی سد ها و جدا کننده لکه های نفتی از دریا
ebmed-type
174.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد