نوآوران
طراحی خودرو
این قسمت از برنامه نوآوران با موضوع طراجی خودرو برای دهه های آینده است.
ebmed-type
154.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
13 نظر در انتظار تاييد