فیلم سینمایی
عملیات مرداب
تعدادی از نفرات گارد ملی امریکا را که در جنگ ویتنام از جنگیدن امتناع کرده بودند، بعنوان رزمایش به سرزمین های باتلاقی می برند و یکایک آنها به دست افرادی مسلح کشته می شوند ...
ebmed-type
287.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد