فیلم سینمایی
پرواز در شب
داستان از این قرار است که یک گردان نیروهای ایران در محاصره ارتش دشمن قرار می گیرد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع می شود، چهار نفر از رزمندگان گردان انتخاب می شوند تا برای درخواست کمک خود را به قرارگاه برسانند.
از آن میان سه تن کشته می شوند و یکی خود را به قرارگاه می رساند، فرمانده گردان نیز برای تهیه آب آشامیدنی سربازان زخمی، محاصره دشمن را می شکند اما کشته می شود؛ قوای کمکی سر می رسد و پس از مقابله با دشمن بقیه افراد گردان را نجات می دهد.
ebmed-type
321.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد