فیلم سینمایی
این اثر داستان دنیل پلِین‌ ویو، حفار کارکشته‌ ی نفت است که در سال ۱۸۹۸ و پس از کشف چاه نفتی در یکی از مناطق غربی آمریکا، به همراه پسرخوانده‌اش به آنجا می‌رود.
ebmed-type
Text to Identify
متن امنيتي جديد