بروز نشانه های انزوا و افول آمریکا در رفتارهای بین المللی ترامپ
دکتر علیرضا رضا خواه کارشناس مسائل بین الملل در برنامه عصرانه شبکه افق با اشاره به نشانه های قرارگیری آمریکا در عصر افول و انزوا با اشاره به رفتارهای ترامپ گفت: انزوا گراها با مطرح کردن تقدم منافع ملی بر تعهدات بین المللی به دنبال تغییرات در این حوزه هستند.
ترامپ پیمان اقتصادی نفتا را قبول ندارد، پیمان تجارت آزاد را قبول ندارد حتی به ناتو منتقد است که چرا بیش از ما در سوریه هزینه نمی کنید، ما در حال تامین امنیت اروپا در آن منطقه هستیم و شما باید هزینه آنرا پرداخت کنید.
ebmed-type
14.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد