شواهد مختلفی از سوی خود غربی ها منتشر شده اند که بر آغاز عصر افول آمریکا تاکید دارند
دکتر علیرضا رضا خواه کارشناس مسائل بین الملل در برنامه عصرانه شبکه افق گفت: شواهد بسیاری در گفته ها و نوشته های سال های اخیر خود غربی ها وجود دارد که تاکید می کند عصر افول آمریکایی ها آغاز شده است.
برای فرید زکریا که یکی از اعضای سیستم آنهاست سخت است که بگوید آمریکا افول کرده است، لذا می گوید دیگران بزرگ شده اند.
ebmed-type
5.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد