نوحه خوانی پژوهشگر موسیقی آئینی در دستگاه افشاری!
"متین رضوانی پور" پژوهشگر موسیقی آئینی در برنامه عصرانه شبکه افق با ذکر خاطره ای، نوحه عزاداری حسینی را در دستگاه افشاری از موسیقی های سنتی ایرانی خواند!
ebmed-type
7.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد