روشنا - مباحث استاد رحیم پور
نواب صفوی ، در اوج "فدا"
نواب صفوی ، در اوج "فدا"
(قربانی بزرگ ، بجای همه روحانیت)
سالگشت تیرباران شهیدان کبیر "فداییان اسلام" با فریاد (برقرار باد حکومت اسلامی) _دیماه ۱۳۹۷
ebmed-type
174.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد