روشنا - مباحث استاد رحیم پور
شورای کدام "انقلاب فرهنگی"؟
شورای کدام "انقلاب فرهنگی"؟
(ضرورت پاسخگو کردن نهادهای دولتی و غیردولتی)
سالگرد تشکیل "شورای عالی انقلاب فرهنگی _"دانشکده مهندسی خواجه نصیر طوسی _ آذر ۱۳۹۷
ebmed-type
258.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد