روشنا - مباحث استاد رحیم پور
سیستم یا مردم ؛ «خادم یا مخدوم» ؟
سیستم یا مردم ؛ «خادم یا مخدوم» ؟
(سیاه نمایی ، سفید نمایی یا واقع نمایی؟)
نشست «نقد در انواع نظام های سیاسی» _ مشهد_ پاییز ۱۳۹۷
ebmed-type
101.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد